Deagh Sgeul

oir pheacaich a h‑uile neach agus tha iad air tighinn goirid air glòir Dhè, agus tha iad air am fìreanachadh an asgaidh le a ghràs, tron ath‑cheannach a th’ ann an Crìosd Ìosa,

Ròmanaich 3:23‭-‬24 ATN2017 https://bible.com/bible/1562/rom.3.23-24.ATN2017

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sìth

Sìth tha mi a’ fàgail agaibh, mo shìth‑sa tha mi a’ toirt dhuibh. Chan ann mar a bheir an saoghal a tha mise a’ toirt dhuibh. Na biodh ur cridhe fo thrioblaid, agus na biodh eagal oirbh. Eòin 14:27 ATN2017 https://bible.com/bible/1562/jhn.14.27.ATN2017

Posted in Gàidhlig, Theology | Tagged | Leave a comment

Ach an sluagh aig a bheil eòlas air an Dia . . .

Agus a’ mhuinntir a nì gu h‑olc an aghaidh a’ choicheangail truaillidh e le miodal: ach an sluagh aig a bheil eòlas air an Dia, bidh iadsan làidir, agus nì iad gu treun. Daniel 11:32 ABIG https://bible.com/bible/1747/dan.11.32.ABIG

Posted in Gàidhlig, Theology | Tagged | Leave a comment

UK bochd

Thèid do mhealladh gu dona ma chreideas tu facal a thèid a ràdh riut le Boris Johnson. 

Bha mi a’ leughadh pìos le Ruaraidh Stiùbhart o chionn ghoirid, anns an robh Ruaraidh air innse mu còmhradh eadar e fhèin agus Boris Johnson.  Bha Boris air a fònadh, agus bha e air a ràdh:  “na creid thu rud sam bith a tha mi a ràdh, ach bu mhath leam ma bhios tu anns a’ chaibineat agam.”  Thuirt Ruaraidh gun robh sin cho coltach ris – cha robh fios agad a-riamh an e na thuirt e an fhìrinn.

Thuirt Ruaraidh gun robh Johnson breugaire as sgileile ann am beatha phoblach – ‘s dòcha breugaire as fheàrr a-riamh a’ frithealadh mar Phrìomh Mhinistear.

Agus dha-rìribh, chaidh ar mealladh gu dona le Boris mu dheidhinn Brexit, agus às dèidh sin tha sinn air fhaicinn nach robh e math air an dùthaich a stiùireachadh tron pandemic coronabhìreas. 

Chaidh ar cur air an rathad cheàrr.  Dè chanadh m’ athair nam biodh e fhathast beò is còmhla rinn?

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Is beannaichte an duine sin . . .

Bidh e mar chraoibh suidhichte làimh ri sruthan uisge, a bheir a‑mach a toradh na h‑aimsir, agus nach caill a duilleach; agus soirbhichidh leis gach nì a nì e.

Salm 1:3 ABIG
https://bible.com/bible/1747/psa.1.3.ABIG

Suidhichte: Chan e allaidh a th’ air a’ chraobh. ‘S e suidhichte le cùram a th’ oirre.

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Bheir e orm coiseachd air m’ ionadan àrda

Gidheadh nì mise gàirdeachas anns an Tighearna , nì mi aoibhneas ann an Dia mo shlàinte . Is e an Tighearna Iehòbhah mo neart , agus nì e mo chasan mar chasan èilde , agus bheir e orm coiseachd air m’ionadan àrda.

Habacuc 3:18‭-‬19 ABIG https://bible.com/bible/1747/hab.3.18-19.ABIG

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Na h-Ainglean

“Glòir do Dhia anns na h‑àrdan, agus air talamh sìth am measg dhaoine leis a bheil e toilichte.” Lùcas 2:14

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Leabaidh Mhic Fhearchair

A’ coimhead tro stuagh nàdarrach

Tha an àite snog seo faisg air Crombaidh, air an Eilean Dubh. Choisich sinn bho Chrombaidh agus ràinig sinn Sutor Deas. An uair sin, choisich sinn tro achaidhean, os cionn creagan, le seallaidhean àlainn thairis air a’ mhuir. Nuair a ràinig sinn Leabaidh Mhic Fhearchair, dh’fheumadh sinn sios creagan a shreap gus an d’ ràinig sinn an tràigh. Àite àlainn, agus sìtheil.

Posted in Gàidhlig, Hills and Hill Running | Leave a comment

Beinn Bhuidhe Mhòr

‘S toil leam ruith-mhonaidh. Agus ‘s e seo am monadh as fhaisge orm – Beinn Bhuidhe Mhòr. Tha “Trig Point” air mullach a’ bheinne, agus tha frith-rathad a’ dol bho Fionn-glac suas gum mullach. Tha an frith-rathad beagan cas, ach chan eil e ro chas airson ruith. Mar sin, ruith mi – gu slaodach!

Posted in Hills and Hill Running, Uncategorized | Leave a comment

Gàidhlig

Tha mi air Gàidhlig a dh’ionnsachadh o chionn trì bliadhnaichean. Uill, leis an fhìrinn innse, tha mi air Gàidhlig a dh’ionnsachadh o chionn barrachd air trithead bliadhnaichean! Ach a-nis tha mi ag obair air ionnsachadh! Agus tha mi a’ faicinn leasachadh beag air bheag.

Bu toil leam atharrachadh gu bhith a’ cleachdach Gàidhlig mar mo chànan bunaiteach. Bidh feum air tòrr obair chruaidh! Chì sinn. . .

Eòin

Posted in Uncategorized | Leave a comment