Monthly Archives: May 2021

Sìth

Sìth tha mi a’ fàgail agaibh, mo shìth‑sa tha mi a’ toirt dhuibh. Chan ann mar a bheir an saoghal a tha mise a’ toirt dhuibh. Na biodh ur cridhe fo thrioblaid, agus na biodh eagal oirbh. Eòin 14:27 ATN2017 … Continue reading

Posted in Gàidhlig, Theology | Tagged | Leave a comment

Ach an sluagh aig a bheil eòlas air an Dia . . .

Agus a’ mhuinntir a nì gu h‑olc an aghaidh a’ choicheangail truaillidh e le miodal: ach an sluagh aig a bheil eòlas air an Dia, bidh iadsan làidir, agus nì iad gu treun. Daniel 11:32 ABIG https://bible.com/bible/1747/dan.11.32.ABIG

Posted in Gàidhlig, Theology | Tagged | Leave a comment