Tag Archives: Theology

Sìth

Sìth tha mi a’ fàgail agaibh, mo shìth‑sa tha mi a’ toirt dhuibh. Chan ann mar a bheir an saoghal a tha mise a’ toirt dhuibh. Na biodh ur cridhe fo thrioblaid, agus na biodh eagal oirbh. Eòin 14:27 ATN2017 … Continue reading

Posted in Gàidhlig, Theology | Tagged | Leave a comment

Ach an sluagh aig a bheil eòlas air an Dia . . .

Agus a’ mhuinntir a nì gu h‑olc an aghaidh a’ choicheangail truaillidh e le miodal: ach an sluagh aig a bheil eòlas air an Dia, bidh iadsan làidir, agus nì iad gu treun. Daniel 11:32 ABIG https://bible.com/bible/1747/dan.11.32.ABIG

Posted in Gàidhlig, Theology | Tagged | Leave a comment

Is beannaichte an duine sin . . .

Bidh e mar chraoibh suidhichte làimh ri sruthan uisge, a bheir a‑mach a toradh na h‑aimsir, agus nach caill a duilleach; agus soirbhichidh leis gach nì a nì e. Salm 1:3 ABIG https://bible.com/bible/1747/psa.1.3.ABIG Suidhichte: Chan e allaidh a th’ air … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Bheir e orm coiseachd air m’ ionadan àrda

Gidheadh nì mise gàirdeachas anns an Tighearna , nì mi aoibhneas ann an Dia mo shlàinte . Is e an Tighearna Iehòbhah mo neart , agus nì e mo chasan mar chasan èilde , agus bheir e orm coiseachd air … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Na h-Ainglean

“Glòir do Dhia anns na h‑àrdan, agus air talamh sìth am measg dhaoine leis a bheil e toilichte.” Lùcas 2:14

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment