Monthly Archives: January 2021

UK bochd

Thèid do mhealladh gu dona ma chreideas tu facal a thèid a ràdh riut le Boris Johnson.  Bha mi a’ leughadh pìos le Ruaraidh Stiùbhart o chionn ghoirid, anns an robh Ruaraidh air innse mu còmhradh eadar e fhèin agus … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Is beannaichte an duine sin . . .

Bidh e mar chraoibh suidhichte làimh ri sruthan uisge, a bheir a‑mach a toradh na h‑aimsir, agus nach caill a duilleach; agus soirbhichidh leis gach nì a nì e. Salm 1:3 ABIG https://bible.com/bible/1747/psa.1.3.ABIG Suidhichte: Chan e allaidh a th’ air … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Bheir e orm coiseachd air m’ ionadan àrda

Gidheadh nì mise gàirdeachas anns an Tighearna , nì mi aoibhneas ann an Dia mo shlàinte . Is e an Tighearna Iehòbhah mo neart , agus nì e mo chasan mar chasan èilde , agus bheir e orm coiseachd air … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment