Category Archives: Uncategorized

Deagh Sgeul

oir pheacaich a h‑uile neach agus tha iad air tighinn goirid air glòir Dhè, agus tha iad air am fìreanachadh an asgaidh le a ghràs, tron ath‑cheannach a th’ ann an Crìosd Ìosa, Ròmanaich 3:23‭-‬24 ATN2017 https://bible.com/bible/1562/rom.3.23-24.ATN2017

Posted in Uncategorized | Leave a comment

UK bochd

Thèid do mhealladh gu dona ma chreideas tu facal a thèid a ràdh riut le Boris Johnson.  Bha mi a’ leughadh pìos le Ruaraidh Stiùbhart o chionn ghoirid, anns an robh Ruaraidh air innse mu còmhradh eadar e fhèin agus … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Is beannaichte an duine sin . . .

Bidh e mar chraoibh suidhichte làimh ri sruthan uisge, a bheir a‑mach a toradh na h‑aimsir, agus nach caill a duilleach; agus soirbhichidh leis gach nì a nì e. Salm 1:3 ABIG https://bible.com/bible/1747/psa.1.3.ABIG Suidhichte: Chan e allaidh a th’ air … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Bheir e orm coiseachd air m’ ionadan àrda

Gidheadh nì mise gàirdeachas anns an Tighearna , nì mi aoibhneas ann an Dia mo shlàinte . Is e an Tighearna Iehòbhah mo neart , agus nì e mo chasan mar chasan èilde , agus bheir e orm coiseachd air … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Na h-Ainglean

“Glòir do Dhia anns na h‑àrdan, agus air talamh sìth am measg dhaoine leis a bheil e toilichte.” Lùcas 2:14

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Beinn Bhuidhe Mhòr

‘S toil leam ruith-mhonaidh. Agus ‘s e seo am monadh as fhaisge orm – Beinn Bhuidhe Mhòr. Tha “Trig Point” air mullach a’ bheinne, agus tha frith-rathad a’ dol bho Fionn-glac suas gum mullach. Tha an frith-rathad beagan cas, ach … Continue reading

Posted in Hills and Hill Running, Uncategorized | Leave a comment

Gàidhlig

Tha mi air Gàidhlig a dh’ionnsachadh o chionn trì bliadhnaichean. Uill, leis an fhìrinn innse, tha mi air Gàidhlig a dh’ionnsachadh o chionn barrachd air trithead bliadhnaichean! Ach a-nis tha mi ag obair air ionnsachadh! Agus tha mi a’ faicinn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Back here again!

Well, after an absence of about six years, I’m re-activating this blog. The mountain guiding was good fun while it lasted, but I think it has run its course now, so that website is being discontinued, and I’m back here. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

A new blog beckons . . . Wyvis Walks!

After passing the Mountain Leader Assessment last October I’ve taken the plunge and started up in business as a mountain guide.  Not a Guide – a Mountain Guide is someone who is trained to a much more technical level than … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Summer Mountain Leader Training

The team, having a short break on the summit of Creag an Leth-choin in the Cairngorm hills. A great week in the hills, in good company!

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment