UK bochd

Thèid do mhealladh gu dona ma chreideas tu facal a thèid a ràdh riut le Boris Johnson. 

Bha mi a’ leughadh pìos le Ruaraidh Stiùbhart o chionn ghoirid, anns an robh Ruaraidh air innse mu còmhradh eadar e fhèin agus Boris Johnson.  Bha Boris air a fònadh, agus bha e air a ràdh:  “na creid thu rud sam bith a tha mi a ràdh, ach bu mhath leam ma bhios tu anns a’ chaibineat agam.”  Thuirt Ruaraidh gun robh sin cho coltach ris – cha robh fios agad a-riamh an e na thuirt e an fhìrinn.

Thuirt Ruaraidh gun robh Johnson breugaire as sgileile ann am beatha phoblach – ‘s dòcha breugaire as fheàrr a-riamh a’ frithealadh mar Phrìomh Mhinistear.

Agus dha-rìribh, chaidh ar mealladh gu dona le Boris mu dheidhinn Brexit, agus às dèidh sin tha sinn air fhaicinn nach robh e math air an dùthaich a stiùireachadh tron pandemic coronabhìreas. 

Chaidh ar cur air an rathad cheàrr.  Dè chanadh m’ athair nam biodh e fhathast beò is còmhla rinn?

About jonwyvis

Not in order of importance: Slow runner who likes hills and mountains - especially Scottish ones. Christian who believes that Jesus was a radical as well as being the Son of God. Water Engineer who likes to work where his skills are really needed. Husband and father who often makes a mess of his responsibilities.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s